• ostale1
  • d01
  • ostale22
  • d09
  • d08

Lovačko društvo Ponikve

Lovačko društvo “Ponikve“ Zagreb
II Bizek  100, 10 000  Zagreb

Predsjednik: Branko Radić          
Tajnik: Branislav Subanović

Izvršni odbor: Branko Radić-predsjednik, Branislav Subanović-tajnik, Dragutin Nemčić-lovnik, Luka Žuljević - blagajnik, Stjepan Držaić, Branko Močnik, Darko Tomac, Marijan Barišić, Zlatko Balun.

Predsjednici udruge  
Temeljem dostupnih podataka od osnutka društva do današnjeg dana predsjedničku dužnost obnašali su Vlado Šimunjak, Slavko Vodopija, Stjepan Šešek, Ivan Sokačić, Božo Pavlinić, Vlado Jagustović, Zvonimir Krčmar i sadašnji predsjednik Branko Radić koji je tu dužnost obnašao tijekom nekoliko mandata. Tadašnji pročelnik za poljoprivredu i šumarstvo i Branko Radić inicirali su 21.prosinca 1991. godine osnovanje Lovačkog saveza Grada Zagreba, a za predsjednika izabrali Branka Radića koji tu dužnost obnaša sve do danas. Imenovan je i za člana Izvršnog odbora HLS-a i predsjednik je povjerenstva za dodjelu lovačkih odlikovanja i priznanja.

Povijest udruge i lovišta      
Temeljem inicijative Kotarskog Izvršnog odbora Grada Zagreba tijekom jeseni 1945. godine mjesni odbori javnim isticanjem plakata na području tadašnje uprave općine Stenjevec pokrenuli su akcijom i osobnim entuzijazmom,ljubitelji prirode oformili su inicijativni odbor i sazvali Osnivačku skupštinu koja je održana 17. listopada 1945. godine u Društvenom domu u Stenjevcu. Predsjedavajući je bio Julije Ričl, učitelj u stenjevačkoj školi. Osnivači društva bili su Vlado Šimunjak iz Borčeca, Stjepan Kovačiček stariji i mlađi iz Gornjeg Stenjevca, Stjepan Hadrović iz Vrapče, Vilko Miličić iz Ivanca Bistranskog, Franjo Šeler iz Stenjevca, Mijo Huzjak iz Kostanjeka, Ivan Sokačić stariji iz Borčeca i Ivan Mikec iz Stenjevca. Skupštini je nazočio kao promatrač Ivan Sokačić-mlađi. Odlukom Osnivačke skupštine utemeljeno je Lovačko društvo “Ponikve“ Stenjevec. Za predsjednika društva izabran je Vlado Šimunjak, za tajnika Stjepan Hadrović,a za blagajnika Stjepan Kovačiček. Na dužnost lovočuvara imenovan je Ivan Mikec. Temeljem odobrenih pravila društvo je 15. prosinca 1945. godine upisano u registar lovačkih društava i od tada neprestano djeluje na zaštiti prirode Medvednice sukladno zakonodavnom i teritorijalnom ustrojstvu Grada Zagreba.

Područje djelovanja lovačkog društva iz imena: IX i X rajon grada Zagreba 1958.godine promijenjeno je u područje općine Susedgrad.

Formalno-pravni status graničnih linija mijenjao se nekoliko puta: naime, od 1945. do 1951. godine područje lovišta bilo je jedinstveno, a rada proglašenjem Medvednice zelenim pojasom šumski dio lovišta izuzet je iz područja dozvoljenog djelovanja. Takvo pravno stanje trajalo je od 1963. godinje kada je šumski dio vraćen društvu na gospodarenje, ali nažalost ne zadugo, jer je Medvednica 1970. godine proglašena Parkom prirode i društvu je opet osporeno pravo gospodarenja. Ipak je na temelju planova zaštite divljači od tadašnjeg Gradskog sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba Društvo dobilo odobrenje za sanitarni i uzgojno prekobrojni odstrel plemenite divljači i tako provodilo zaštitu i očuvanje faune na Medvednici.
    
Ovakvo stanje promjenilo se 1995. godine kada je Gradski sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo donio Plan zaštite divljači na dijelu Parka prirode Medvednica. Zagrebački gradonačelnik je 7. lipnja iste godine s devet lovačkih društava sklopio je Ugovor o provedbi plana zaštite divljači na dijelu Parka prirode Medvednica. Riječ je o jugozapadnom dijelu Medvednice koji je tada teritorijalno bio u granicama Grada Zagreba, a na kojem dijelu je djelovalo devet lovačkih društava, od kojih je jedno i Lovačko društvo “Ponikve“ Zagreb.

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo i lovačka društva su 16. listopada 2001. godine zaključili Ugovor o povjeravanju provedbe Programa zaštite divljači na dijelu Parka prirode Medvednica u granicama Grada Zagreba. Površine zemljišta izvan lovišta na dijelu Parka prirode Medvednica u granicama Grada Zagreba, revira zaštite divljali broj 1. Ponikve utvrđene su Programom u granicama revira, a provoditelj Programa obavezan je zaštititi divljač u skladu s Programom.

Da Lovačko društvo “Ponikve“ savjesno  i u skladu s Programom zaštite i odredbama Zakona  o lovstvu  i drugim podzakonskim aktima iz područja lovstava izvršava sve svoje obaveze govori, uz ostalo i podatak da je društvo za svoj rad nagrađivano i pohvaljivano.

HSL je u znak priznanja za uspjehe postignute na unapređivanju lovstva 30. lipnja 2000. godine “Ponikve“ odlikovao Lovačkim odlikovanjem I. reda. Za uspješnu suradnju i doprinos u razvoju lovsta u Gradu Zagrebu Lovački savez Grada Zagreba je 2. prosinca 2000.  godine dodijelio priznanje, a doprinos razvoju lovstva grada Zagreba.

Društvo nije imalo svoje prostorije sve do 1978. godine kada je dobilo na korištenje zapadno krilo napuštene zgrade Tvornice cementa Sloboda iznad kamenoloma Bizek. Deset godina kasnije zbog postupka likvidacije Tvornice cementa Sloboda, objekt više nije bilo moguće koristiti. Društvo je uspjelo kupiti gradilište unatoč novčanoj oskudici i 27. rujna 1999. betonska ploča postavljena je na temelje budućeg doma. U sklopu objekta doma izgrađen je i skladišni prostor i pečenjara, a 2005. godine završena je izgradnja streljane za leteće glinene mete.

Gradimo dom i budimo svoji na svom!
Skupština ja na svojoj redovitoj izvještajnoj sjednici uz ostalo,odlučila da društvena članarina iznosi 1.000,00 kn, ali to nije bilo dovoljno da se krupni iznosi plaćaju odjednom.

Dobro je što se u muci poznaju junaci i to se dogodilo tako što je Kolega Ohran Jatić ponudio i posudio 4.000 DM koliko je nedostajalo za kupnju gradilišta. To se dogodilo 17. svibnja 1999. godine, a vec 20.svibnja potpisali smo i ovjerili kupoprodajni ugovor te isplatili kupovinu.  Dana 6. lipnja 1999. godine počeli smo krčiti šikaru na ovom terenu te narednih dana nastavili građevinskim strojevima pripremati teren za mogućnost gradnje i istovremeno radili ma pribavljanju potrebne dokumentacije. Najveći dio zemljanih i građevinskih radova izveo je naš tadašnji lovni pripravnik, a sada lovac Vjekoslav Kuk-  dragovoljno bez naknade. Po uputama izvođača radova temelje smo izgradili sami 21. siječnja 2000. godine u cijelosti isplatili izvođaču neisplaćeni iznos.

Da bismo mogli pratiti razinu izgrađenosti, novčana sredstva prikupljali smo najvećim dijelom beskamatnim posudbama naših lovaca, a zatim prispjelim uplatama članarine, te manji dijelom i nepovratnim donacijama naših lovac. Bilo je i donacija i u materijalu.