• ostale1
  • d01
  • ostale22
  • d09
  • d08

Izvješće o radu 2013

LD  "PONIKVE"  Zagreb

Zagreb, 26.travnja 2014. godine

IZVJEŠĆE  O  RADU  DRUŠTVA  ZA  2013. GODINU

Poštovana gospodo lovci i cijenjeni gosti!
Ispred Izvršnog odbora i u svoje osobno ime ponovno Vas najsrdačnije pozdravljam sa željom da se na ovoj našoj godišnjoj  Skupštini ugodno osjećate te da svojim učešćem u raspravi po ovom izvješću i ostalim dokumentima pridonesete da Skupština može donijeti što kvalitetnije zaključke kao i usmjerenje u radu i razvitku našeg društva.

       Ovaj izvještaj o radu društva kojeg Vam sada podnosim obuhvaća razdoblje od prošlogodišnje izborne Skupštine održane 24.svibnja 2013. godine do danas. Već niz godina Izvršni odbor održava redovito jednom mjesečno svoje sjednice kako bi mogao neposredno reagirati na problematiku koja je u tom periodu prisutna u društvu. Konkretno Izvršni odbor održao je 12 redovnih sjednica, koje su bile sazvane za rješavanje posebno aktualne problematike. Na sjednicama Izvršnog odbora prisustvovao je dovoljan broj članova tako da smo uvijek imali potreban kvorum.

U protekloj godini a zbog upoznavanja cjelokupnog članstva sa određenom problematikom održana su dva zbora lovaca kojom su prilikom prisutni bili informirani o problematici društva.

Rad društva u protekloj godini odvijao se uglavnom sukladno sa donesenim planom rada, koji je usvojen na prošlogodišnjoj Skupštini, kao i niz drugih aktualnih pitanja vezanih za opstojnost i rad društva, operativni program te djelovanje na zaštiti divljači u djelu  PP "Medvednica". Osim toga društvo je učesnik svih akcija koje organizira G U za PiŠ, Lovački savez Grada Zagreba  J U PP „Medvednica“, čime dokazuje svoju svestranost kako na uzgoju i zaštiti divljači, zaštiti prirode i čovjekovog okoliša te općenito na unapređenju društvenih odnosa.

Članovi Društva su posebno aktivno surađivali sa Veterinarskim i Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kao podrška znanstvenom projektu istraživanja životinjske populacije u PP Medvednica, u što spada i prebrojavanje divljači u našem reviru.

Društvo se i ove godine prijavilo na natječaj za ostvarivanje financijske potpore za programe od interesa za Grad Zagreb, konkretno sa područja zaštite čovjekovog okoliša akcijom uređenja javne površine livade Ponikve kao i Zelene magistrale. A što se tiče zaštite divljači u skladu sa donesenim programima rada i zaštite divljači, u zimskim su se mjesecima solju punila solišta te se redovito vršila prihrana divljači. Prihrana divljači vršila se u skladu sa klimatskim uvjetima, t.j. kada je divljač bilo potrebno prihranjivati i kad je bila posebno ugrožena. Za prihranu divljači Društvo je nabavilo 6 tona kukuruza u klipu, 50 kg soli, a kabasta hrana donirana je od našeg člana lovnika Nemčić Dragutina. Kukuruz u klipu nabavljen je sa popdručija Hrvatskog zagorja, a na istovaru istog učestvovali su članova društva. Vlastitim radom i angažmanom pojedinaca društvo je zasijalo 1 jutro kukuruza i ½ jutra zobi. Ovom prilikom želio bih se zahvaliti lovniku Dragutinu Nemčiću te lovcima Mladenu Šešku, Josipu Kuharići i Darku Jelinčiću na obavljenim radovima na obradi zemljišta vlastitim traktorima.

Posebno se želim zahvaliti našem članu Kuk Vjekoslavu koji svojim strojevima učestvuje u svim radnim akcijama gdje su potrebni građevinski strojevi. Tijekom prošle godine pojedini članovi su izvršili popravke  postojećih osmatračnica te izvršili popravak određenog broja postojećih hranilišta. Tijekom čitave godine, a prema uputstvima lovnika vršila se "ad hock" organizacija patroliranja u svrhu sprečavanju nezakonitog lova kao i osmatranje situacije stanja djela PP. Ovakvom aktivnošću utvrđeno je da još uvijek postoji ali u manjoj mjeri prisutan krivolov na zapadnom djelu revira tj. područje Dolje.

Posebno trebamo napomenuti da je zapadno od Zelene magistrale utvrđen u većoj mjeri prisutan krivolov u vidu zamkarenja. O ovom problemu Društvo je poduzelo odgovarajuće mjere u suradnji  sa II  policijskom postajom sa kojom Društvo izvrsno surađuje na ovoj problematici. Organiziranim patroliranjem na terenu, a u svrhu sprečavanja krivolova utvrđeno je zadovoljavajuća prisutnost broja kako srneće divljači tako i divljih svinja koja su prolazna divljač.

Nažalost  stalna opasnost za divljač su psi lutalice koji su u posljednje vrijeme stalno prisutni, i čine veliku štetu na srnećoj divljači, konkretno nađeno određen broj lešina srnećih grla koje su rastrgali psi lutalice i to samo ono što smo slučajno našli dok je sigurno da toga ima i više. Osim toga i u prometu imamo stradalih grla srneće divljači.Ovom prilikom želimo istaći da prisutni psi lutalice stalno uznemiravaju srneću divljač što sigurno veoma negativno utječe na žensku populaciju kada su bređe.

Posljednih godina našom aktivnošću stalnog uređenja i čišćenja okoliša primjetilo se da se poboljšala populacija zeca, a što je prije bilo ograničavajući faktor njegove manje populacije, stoga Društvo treba i u buduće poduzimati aktivnosti na čišćenju okoliša kao i na problemu smanjivanja pasa lutalica koji su velika prijetnja za divljač na cijelom području PP.

U suradnji sa Parkom prirode postavili smo određeni broj rampi kako bi se onemogućio pristup kamionima koji dovoze razni otpad u Park prirode. Fazanska divljač ne zauzima značajno mjesto jer na tu divljač utječu već spomenute okolnosti ali ipak određeni broj se još može naći na rubovima šuma i naseljenim područjima.
Društvo brine o zaštiti ptica pjevica te sokolovki kao i svih ostalih zakonom zaštićenih životinjskih vrsta.

Kao i svake godine, a zbog sprečavanja širenja bjesnoće, članovi društva odazvali su se akciji uklanjanja lisica čime je znatno smanjen broj ovog predatora. Sve izlučene lisice predane su Veterinarskom fakultetu na stručnu obradu, a što je u skladu s provedbom Programa zaštite divljači u PP Medvednica. Društvo naročito savjesno ispunjava ugovorene obaveze proizašle iz Programa Zaštite divljači u PP Medvednica dostavljajući redovito uzorke radi analiza zdravstvenog  stanja divljači u PP Medvednica. Isto tako je postupljeno i sa lešinama koje su uništili psi lutalice.

Naše  Društvo i dalje aktivno učestvuje u  natjecanju u okviru Streljačke lige grada Zagreba te općenito njeguje streljaštvo u međudruštvenim natjecanjima te obilježavanjima određenih memorijala putem streljaštva. Ovdje želimo istaći da u narednom razdoblju također trebamo dati posebnu pažnju organizaciji i razvoju streljaštva jer je vidljivo da se kroz streljačka među društvena natjecanja stječu određena financijska sredstva uz određenu aktivnost pored strijelaca i ostalih članova društva. Posebnu pažnju moramo posvetiti streljaštvu naročito sada kada se uvodi streljačka disciplina lovački trap iz čega proizlaze i određeni radovi na rekonstrukciji streljane, t.j. prilagođavanje strijelaca novim pravilima.

Ovom prilikom želio bih istaći u razvoju streljaštva doprinos strijelaca gospode  Zlatka Brlečića,  Darka Tomca, Stjepana Držajića, Nine Nimca, Radovana Boranića, Paić Anđelka te Davora Faukovića.

Budući da je naš lovački dom sagrađen bez građevinske dozvole a na tragu novih zakonskih riješenja poduzeli smo inicijativu za legalizaciju Doma, za što smo ovih dana dobili Rješenje da je dom legaliziran, tj. ima građevnu dozvolu. U narednom periodu trebat ćemo izvršiti određene radnje oko upisa vlasništva u katastar a u daljnjem periodu i u  gruntovnicu. Svi troškovi oko legalizacije isplaćeni su iz društvene blagajne.

Kako u prošloj godini nisu bili vršeni edukativni lovovi zbog nefinanciranja GU PiŠ na pernatu divljač u lovištu Zelendvor, Društvo je u prošloj godini  organiziralo lov na perntu divljač u lovačkom društvu Lane N. Zagreb uz određeno sufinanciranje svakog učesnika lova. Moramo napomenuti da je realizacija i organizacija ovog lova bila na zavidnoj visini što se tiče broja količine divljači tako i same organizacije.

Što se tiče unutrašnje organizacije društva, društvo ima 45 članova od čega 42 matična  i 3 pridružena  i 2 počasna člana. i dvojicu članova koji su navršili 50 godina članstva u Lovačkom savezu Hrvatske te su s tog osnova oslobođeni plaćanja saveznih članarina.

Prema dobnoj strukturi članstva društvo spada u starija društva. Prosječna starost članova Društva početkom 2013. god. bila je 59 godina. Veći broj članova zbog zdravstvenih razloga, nije u mogućnosti izvršavati radne obveze čime su potencijalne radne mogućnosti društva  znatno smanjene. Dosadašnja struktura članstva obavezno nameće da se mlađi članovi više uključe u izvršavanje radnih zadataka.

Već kod samog dovršenja izgradnje doma zaključili smo da ga društvo treba u potpunosti koristiti, stoga smo si stavili u zadatak druženje sa suprugama, barem jednom godišnje i to na Valentinovo uz svečani domjenak. Tako smo već tradicionalno i u protekloj godini organizirali spomenuti domjenak koji je od svih učesnika izuzetno dobro prihvaćen uz svesrdne pohvale organizaciji.

Želja nam je da se naš dom intenzivnije koristi za lovačka druženja, kojom prilikom se mogu i donašati razni dogovori vezani uz radne akcije i društvena događanja općenito.

Članovi našega društva odazivaju se na sve akcije koje organizira Grad Zagreb, tako je  prošle godine naša ekipa učestvovala u natjecanju u pripremanju
lovačkog gulaša na Bundeku. Isto tako već niz godina naši članovi učestvuju u zavjetnom hodočašću u Mariji Bistrici kojga organizira Grad Zagreb. Isto tako
naši članovi podržavaju odlaske na razne sajmove lova i ribolova koje organizira LSGZ. Naši članovi su učestvovali u organiziranoj pokaznoj vježbi spašavanja
građana u izvanrednim situacijama  zajedno sa policijom, vatrogascima i GSS. Isto tako članovi našeg društva učesnici su svih akcija koje organizira PP
Medvednica, a po pitanju uređenja čovjekovog okoliša.

Odazivom na radne akcije nismo u potpunosti zadovoljni, ali i pored toga sve zacrtane aktivnosti su na vrijeme završene. Članovi koji ne prisustvuju radnim akcijama, a zdravstveno su sposobni posebno bi ih trebalo kritički apostrofirati na godišnjoj skupštini čime bi vjerovatno postigli da se ubuduće odazivaju na radne akcije.

       Društvo je u prethodnom razdoblju imalo štete na poljoprivrednim  kulturama kao i štetu u prometu. Budući da je Društvo obavezno nadoknaditi štete od divljači Društvo je svojevremeno izvršilo osiguranje objekta društvenog doma te štete od divljači na poljprivrednim kulturama kod osiguravajućih društava. Posebno, a u skladu sa Zakonom o lovstvu, Društvo je nabavilo repelente koji se daju poljoprivrednicima za korištenje odbijanja ulaska divljači na poljoprivredne površine te izvršilo edukaciju sa poljoprivrednicima kako i kada koristiti repelente.

Društvo dobro surađuje sa nadležnim tijelima gradskog poglavarstva, Lovačkog saveza Grada Zagreba, II policijskom postajom Črnomerec, susjednim društvima kao i društvima šire okolice Grada Zagreba, a posebno s Javnom ustanovom PP "Medvednica".

Za provođenje Programa zaštite divljači u PP imamo usku suradnju sa stručnom osobom za provođenje programa gosp. Tomaićem, kao i sa Koordinacijom predsjednika podsljemenskih lovačkih društava na čelu sa koordinatorom gosp. Kruc Miljenkom.

Posebno napominjem da u pravilu osnovni cilj društva treba biti očuvanje jedinstva i dobrih međuljudskih odnosa jer je to garancija naše opstojnosti i budućeg prosperiteta što se očituje po ostvarenim rezultatima u proteklim godinama.

Štovana gospodo lovci i cijenjeni gosti, u kontekstu ranije iznesenog želim istaknuti da naše društvo posljednjih 20 – tak  godina, a posebno uspostavom JU PP "Medvednica" nije imalo niti jedan eksces sa drugim učesnicima, korisnicima PP tj. izletnicima, planinarima, šumarima i mještanima.

Stoga pozivam da i u buduće njegujemo dobar i susretljiv odnos sa svima koji dolaze na područje PP da štitimo njegove prostore od onečišćenja te na taj način ukažemo svima zlonamjernima da bi prema lovcima i lovstvu općenito trebali imati pozitivan odnos.

Na kraju želim napomenuti da ova izvješća o radu društva za 2013. godinu nije moglo obuhvatiti svu problematiku rješavanu tijekom godine niti iznijeti sve rezultate i nedostatke koje smo imali ,ali pruža dobru osnovu za konstruktivnu raspravu i donošenje kvalitetnih zaključaka.

Pozivam Vas da svojim učešćem u demokratskoj  raspravi doprinesete uspjehu ove Skupštine.

Zahvaljujem na pozornosti,

Zagreb, 26. travnja 2014.                                        Predsjednik LD „Ponikve  v.r.   

                                                                                           Branko RADIĆ