• ostale1
 • d01
 • ostale22
 • d09
 • d08

Statut

UDRUGA LOVAČKO DRUŠTVO ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI  „PONIKVE“

                                                  Zagreb,  II Bizek 100

S  T  A  T  U  T

LOVAČKOG DRUŠTVA ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI „PONIKVE“                                         

Skupština Društva
24. svibnja 2013. godine

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama (NN br. 88/2001. i 11/2002.) i članka 7. Zakona o lovstvu (NN 140/2005. i 75/2009.) Skupština lovačkog društva za uzgoj, zaštitu i lov divljači „PONIKVE“ iz Zagreba, II Bizek 100, na svojoj sjednici održanoj  24 .05.2013.god. donijela je:

S T A T U T

LOVAČKOG DRUŠTVA ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI „PONIKVE“

OPĆE ODREDBE

Članak 1.


         Lovačko društvo „PONIKVE“ je udruga (u daljnjem tekstu: Društvo) dobrovoljno udruženih građana lovaca u cilju unapređenja, uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih djelova, bez namjere stjecanja dobiti.

 Članak 2.

        Društvo djeluje na uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divljači koje uz gospodarsku funkciju obuhvaća i funkciju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, njegovanja lovačke etike i običaja te zaštite prirode i ljudskog okoliša.

Članak 3.

       Društvo je samostalno u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih Statutom, a djeluje u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o lovstvu, Zakonom o udrugama i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, utvrđenim ciljevima, programom i odlukama Hrvatskog lovačkog saveza i Lovačkog saveza Grada Zagreba te drugim aktima koje donese ili ih prihvati.

Članak 4.

      Društvo je pravna osoba, a upisuje se u registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.
Društvo zastupa predsjednik, a u njegovoj spriječenosti tajnik Društva.

Članak 5.


      Naziv Društva je Lovačko društvo za uzgoj, zaštitu i lov divljači „PONIKVE“. Sjedište društva je u Zagrebu, II Bizek 100. Skraćeni naziv Društva je LD PONIKVE.
Društvo djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 6.

     Društvo ima svoj pečat okruglog oblika, 30 mm sa ispisanim tekstom uz rub pečata: Lovačko društvo za uzgoj, zaštitu i ov divljači „Ponikve“ – Zagreb,  II Bizek 100.
U sredini pečata nalazi se znak Društva .

Članak 7.

    Znak je okruglog oblika na zelenoj podlozi s ukrštenim puškama preko ciljane mete opasane hrastovim grančicama.

CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 8.

      U ostvarivanju interesa i ciljeva Društva, društvo surađuje s nadležnim državnim tijelima i službama, znanstvenim ustanovama, javnim i privatnim tvrtkama, udrugama i savezima.
Društvo je članica Hrvatskog lovačkog saveza putem Lovačkog saveza Grada Zagreba.

Članak 9.

      Djelatnost Društva ogleda se naročito kroz:

 • vođenje brige o divljači sukladno Programu zaštite divljači u Parka prirode Medvednica, te uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači
 • zaštitu prirode i ljudskog okoliša,
 • odgoj i obrazovanje lovaca podizanjem lovačke etike
 • organiziranje, razvijanje i unapređenje lovne radne kinologije i lovnog streljaštva.

Članak 10.

       U ostvarivanju svojih prava i obaveza svi članovi Društva su ravnopravni. Svi članovi Društva dužni su provoditi odluke i zaključke Društva te izvršavati obaveze utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Društva.

ČLANSTVO DRUŠTVA, PRAVA I OBAVEZE

Članak 11.

       Članom Društva može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, koji ima položen ili priznat lovački ispit u skladu s Pravilnikom o polaganju lovačkog ispita, te stranac pod istim uvjetima.

Članak 12.

         Lovac koji podnosi molbu za prijam u Društvo dužan je u molbi navesti da prihvaća zadaće, prava i obaveze određene ovim Statutom i drugim aktima Društva i da je suglasan da ga Izvršni odbor briše iz članstva Društva u slučaju nepoštivanja istih te da priloži potvrdu o položenom-priznatom lovačkom ispitu.
Lovac koji je prethodno bio član drugog lovačkog društva, članice HLS-a, dužan je uz molbu za prijam u Društvo priložiti otpusnicu tog Društva.

Članak 13.

       Članom Društva smatra se lovac koji je odlukom Izvršnog odbora Društva primljen u članstvo te je izvršio propisane obaveze prema Društvu.
O prijamu u članstvo odlučuje se na sjednici Izvršnog odbora.

Članak 14.

      Prava članova Društva jesu:

 • da sudjeluju i odlučuju na sjednici Skupštine društva,
 • da biraju i budu birani u tijela Društva,
 • da aktivno sudjeluju u organiziranim lovačkim aktivnostima,
 • da nose simbole Društva, Lovačkog saveza Grada Zagreba i HLS-a,
 • i druga prava koja proizlaze iz Zakona , ovog Statuta i drugih akata.

Članak 15.

        Zadaće članova Društva jesu:

 • da se pridržavaju odredaba Zakona o lovstvu, ovog Statuta i drugih akata,
 • da uzgajaju i štite divljač, brinu oko očuvanja njezina staništa i ljudskog okoliša,
 • da rade na stručnom osposobljavanju
 • da štite ugled Društva, i njegovih članova te da njeguju dobre međuljudske odnose u Društvu 
 • da redovito plaćaju članarinu

Članak 16.

Članstvo u Društvu prestaje:

 1. prestankom rada Društva
 2. smrću člana
 3. istupanjem iz članstva Društva
 4. neplaćanjem članarine u utvrđrnom roku
 5. mjerom isključenja u stegovnom postupku
 6. ako se utvrdi da je prijam u članstvo izvršen temeljem neistinitih podataka
 7. ako član Društva bude kažnjavan zbog kaznenog djela nezakonitog lova
 8. ako svojim djelovanjem i ponašanjem narušava ugled Društva

Članak 17.

Odluku o prestanku članstva u slučaju:

 • neplaćanja članarine,
 • prijama u Društvo na temelju neistinitih podataka donosi Izvršni odbor Društva te dostavlja članu preporučenom poštom u roku od 15 dana po donošenju.

     Član nezadovoljan odlukom Izvršnog odbora o prestanku članstva i odbijanja prijama u Društvo može podnijeti prigovor Skupštini društva.
      Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku od 15 dana od prijama odluke.
      Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o prestanku članstva u Društvu.
      Odluka Skupštine je konačna

ZASLUŽNI I POČASNI ČLANOVI

Članak 18.

      Društvo može imati zaslužne i počasne članove.
      Zaslužnim članom Društva može postati svaki član Društva.
     Status zaslužnog člana Društva dodjeljuje Izvršni dobor Društva.
     Zaslužni član Društva ima sva prava i obaveze koje proizlaze iz odredaba ovog Statuta.

Članak 19.


     Izvršni odbor može zaslužne članove osloboditi svih ili samo nekih radnih obaveza, kao i drugih poslova i zadaća koje priozlaze iz rada Društva.

 Članak 20.

     Status zaslužnog člana može se dodjeliti u pravilu članu s navršenih 70 godina života, a samo iznimno i mlađem članu.

Članak 21.

     Društvo može imati počasne članove.
     Počasni član Društva može biti svaki punoljetni državlanin Republike Hrvatske koji svojim radom i zalaganjem doprinosi unapređenju dobrih odnosa i gospodarskih odnosa u Društvu.

Članak 22.

    Status počasnog člana Društva dodjeljuje Izvršni odbor Društva na temelju provedene rasprave i prosudbe značaja doprinosa za Društvo od strane osoba o čijem statusu se odlučuje.

Članak 23.

    Stjecanje statusa počasnog člana Društva nije uvjetovano zvanjem lovca s položenim lovačkim ispitom.

Članak 24.

Pod jednakim uvjetima kao i državljanin Republike Hrvatske počasnim članom može postati i stranac.

Članak 25.

      Društvo vodi popis članova Društva. Za vođenje navedenog popisa zadužen je tajnik Društva. O popisu članova i njegovoj promjeni izvješćuje LSG Zagreba i HLS.

IMOVINA I ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA OBAVEZE

Članak 26.

       Novčana sredstva koja je Društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, priređivanjem lovačkih zabava i dotacijama, njegove nepokretne i pokretne stvari te druga imovinska prava čine imovinu Društva.

Članak 27.

        Za svoje obaveze društvo odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa Zakonom.

Članak 28.

       Imovinom Društva raspolaže Skupština društva i Izvršni odbor Skupštine sukladno ovom Statutu.

Članak 29.

      Svi prihodi i rashodi Društva utvrđuju se financijskim planom.Financijski plan donosi se za kalendarsku godinu.Nakon završetka godine za koju je financijski plan donešen izrađuje se financijsko izvješće prema propisima za vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 30.

      Način financijskog poslovanja Društva utvrđuje se aktom Društva sukladno Zakonu. Predsjednik i tajnik Društva su naredbodavci za izvršenje financijskog plana.

Članak 31.

      Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA DRUŠTVA

Članak 32.

      Članovi upravljaju Društvom neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Društva.

Članak 33.

      Tijela Društva jesu:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Stegovni sud

SKUPŠTINA

Članak 34.

      Skupština je najviše tijelo Društva.Skupštinu čine svi članovi Društva. Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje kao redovna (izvještajna) Skupština, a svake četvrte kao Izborna skupština, odnosno kao izvaredna po odredbama ovog Statuta.
      Sjednice Skupštine saziva Izvršni odbor na vlastitu inicijativu.
      U odluci o sazivanju Skupštine, Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
      Izvršni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova ili Nadzorni odbor Društva.U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su dužni predložiti dnevni red sjednice.
Ako izvršni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesro i dan održavanja sjednice).

Članak 35.

       Skupština Društva obavlja naročito ove poslove i zadaće:

 1. Donosi Statut Društva, pravilnike, druge opće akte, poslovnik o svome radu, te njihove izmjene i dopune;
 2. Utvrđuje zadaće Društva u razvijanju i unapređenju lovstva;
 3. Raspravlja i odlučuje o izvješćima o radu Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda;
 4. Odlučuje o visini članarine, upisnine i doprinosa koje treba uplatiti Društvu, donosi financijski plan i razmatra završni račun;
 5. Bira i opoziva Predsjednika, članove Izvršnog odbora, članove Nadzornog odbora i članove Stegovnog suda;
 6. Odlučuje o suradnji i povezivanju s drugim lovačkim društvima i srodnim organizacijama odnosno ovlaštenicima prava lova;
 7. Bira i opoziva zastupnike u više oblike udruživanja;
 8. Odlučuje o zaduženju Društva i davanju jamstava te opterećenja nekretnina Društva;
 9. Odlučuje o prestanku Društva;
 10. Radi i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima koje Društvo donosi da bi se pojedine zadaće Društva uspješno rješavale.

Članak 36.

           Skupština Društva odlučuje pravovaljano ako na sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova Društva (50% + 1).
Skupština Društva donosi pravovaljane odluke i zaključke nadpolovičnom većinom prisutnih članova Društva (50% + 1)
Na sjednici Skupštine glasovanje je u pravilu javno, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.
         Pri izboru Predsjednika, članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda predlažu se matični članovi Društva, a moguće je isticati više kandidata od broja koji se bira.
         Način rada Skupštine propisuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

PREDSJEDNIK

Članak 37.

        Predsjednika bira Skupština između svojih matičnih članova.Predsjednik se bira na četiri godine i može biti ponovo biran. Predsjednik je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 38.

       Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo, brine o pripremi sjednica Skupštine i Izvršnog odbora, potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor.
      Predsjednik je naredbodavac za izvršenje financijskog plana.
Obavlja i druge poslove vezane za unapređenje Društva.

TAJNIK

Članak 39.


      Tajnika Društva bira Izvršni odbor iz redova svojih članova na prvoj sjednici nakon izbora.
Tajnik Društva bira se na četiri godine i može biti ponovo biran.
       Za svoj rad tajnik je odgovoran Izvršnom odboru.

Članak 40.

         Tajnik se brine o provođenju odluka i zaključaka Izvršnog odbora i vodi sve administrativne poslove, knjige Društva i registar članova.
         Tajnik priprema materijale o administrativnim, materijalnim i organizacijskim pitanjima koja rješava Izvršni odbor i Skupština, vodi evidenciju članova, te sastavlja spiskove članstva i rješava društvenu poštu.
         Tajnik priprema podatke za godišnje izvješće o radu Društva i Izvršnog odbora.

Članak 41.

        Tajnik Društva vodi brigu o materijalnom i financijskom poslovanju.
        Tajnik obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u zadatak ovim Statutom, općim aktima Društva i zaključcima Izvršnog odbora.

BLAGAJNIK

Članak 42.

         Blagajnika bira Izvršni odbor i on za svoj rad odgovara Izvršnom odboru.
         Blagajnik obavlja poslove u svezi s materijalnim i financijskim poslovanjem Društva i odgovoran je za to poslovanje.
         Blagajnik vodi propisane poslovne financijske knjige i ostalu financijsku dokumentaciju.
Mandat blagajnika je 4 godine.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 43.

         Izvršni odbor izvršno je tijelo Skupštine Društva, te izvršava odluke Skupštine, vodi poslove Društva, radi i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članak 44.

         Izvršni odbor sa Predsjednikom broji devet članova.
         Članove Izvršnog odbora bira Skupština između svojih matičnih članova na prijedlog:

a) Izvršnog odbora ranijeg sastava,
b) Predsjednika,
c) članova Društva

         Članovi Izvršnog odbora biraju se na 4 godine.
         Izvršni odbor Društva odgovoran je za svoj rad Skupštini.

Članak 45.

        Izvršni odbor obavlja naročito ove poslove:

 • upravlja imovinom Društva,
 • utvrđuje prijedlog Statuta Društva,
 • donosi pravilnike i ostale opće akte Društva,
 • predlaže lovce za odlikovanje HLS-a,
 • podnosi izvješće Skupštini o svom radu, financijskom poslovanju, te predlaže Skupštini program rada i financijski plan,
 • odlučuje o prijamu i prestanku članstva u Društvu i o prijamu pripravnika na lovno pripravništvo, 
 • bira tajnika, blagajnika, lovnika, stručnog djelatnika za provedbu Programa zaštite divljači u PP Medvednica, domara i organizira čuvarsku službu.
 • bira stalna i povremena povjerenstava te zapisničara na svojim sjednicama,
 • radi i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.

Članak 46.

       Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora saziva Predsjednik, a uslučaju njegove spriječenosti  po ovlaštenju Predsjednika jedan od članova Izvršnog odbora.
       Svi članovi Izvršnog odbora moraju o sjednici Izvršnog odbora biti pravodobno obavješteni.


Članak 47.


       Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi.
       Sjednica Izvršnog odbora mora se sazvati ako to zahtjeva najmanje jedna trećina članova Izvršnog odbora ili Nadzorni odbor uz razlog sazivanja. Uredan zahtjev za sazivanje sjednice Izvršnog odbora sa potpisima članova koji ga traže dostavlja se Predsjedniku koji je dužan sazvati sjednicu Izvršnog odbora u roku 8 dana od primitka zahtjeva.
        Ako Predsjednik nakon 8 dana ne sazove sjednicu u istom roku sjednicu će sazvati Nadzorni odbor.
         Izvršni odbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova prisutnih članova.


Članak 48.

        O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuju Predsjednik i zapisničar.
        Zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora čuvaju se kao dokumentacija trajne vrijednosti u pismohrani društva.

NADZORNI ODBOR

Članak 49.


      Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva između svojih matičnih članova.
       Nadzorni odbor sa Predsjednikom odbora broji tri člana.
       Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
       Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na svojoj konstituirajućoj sjednici.


Članak 50.

         Zadaće Nadzornog odbora jesu:

 • nadziranje rada svih tijela Društva,
 • nadziranje primjena Statuta Društva, ostalih općih akata, te provedbu odluka Skupštine i Izvršnog odbora,
 • nadziranje financijskog i materijalnog poslovanja Društva.

 Članak 51.

       Nadzorni odbor dužan je prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje prekontrolirati materijalno-financijsko poslovanje Društva.
       O svom radu Nadzorni odbor izvještava i odgovara Skupštini Društva.
       Sva tijela Društva dužna su Nadzornom odboru dati sve potrebne podatke, kao i uvid u svu traženu dokumentaciju, te izvjestiti članove Nadzornog odbora što je učinjeno u svezi sa njihovim nalazima i prijedlozima.

Članak 52.

       Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.
       Sjednicama Izvršnog odbora može prisustvovati Predsjednik Nadzornog odbora ili član Nadzornog odbora kojeg on ovlasti, ali bez mogućnosti sudjelovanja u odlučivanju.

Članak 53.

        Sjednice Nadzornog odbora saziva Predsjednik Nadzornog odbora sam ili na zahtjev trećine članova Skupštine, Predsjednika, Izvršnog odbora, ili većine članova Nadzornog odbora.
         Nadzorni odbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova svojih članova.

STEGOVNI SUD

Članak 54.

       Stegovni sud je tijelo Društva koje vodi stegovne postupke, te izriče stegovne mjere članovima zbog povrede članskih dužnosti utvrđenih ovim Statutom ili drugim općim aktima Društva.
         Stegovni sud bira Skupština iz redova svojih matičnih članova na mandat od 4 godine.
         Stegovni sud sa Predsjednikom stegovnog suda broji 3 člana.
         Stegovni sud održava sjednice prema potrebi, a vodi postupak i izriče stegovne mjere prema odredbama Pravilnika o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.
          Članovi Stegovnog suda ne mogu biti ujedno članovi Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora Društva.
           Stegovni sud odlučuje većinim glasova svojih članova.

Članak 55.

          Članovi Društva odgovaraju stegovno za povrede svojih članskih dužnosti utvrđenih ovim Statutom ili drugim općim aktima Društva.
          Povredom članskih dužnosti i stege Društva smatra se svaka povreda Zakona o lovstvu, Statuta i drugog općeg akta Društva.

                Teže povrede članskih dužnosti jesu:

 1. Gruba povredaStatuta i drugih općih akata Društva, te zloupotreba izbornih funkcija;
 2. Grubo ograničenje prava i dužnosti članova Društva;
 3. Neovlašteno lovljenje i korištenje divljači;
 4. Pojedinačno odlaženje u lov bez pisanog „Dopuštenja za lov divljači“
 5. Bespravno pribavljanje osobne koristi lovljenjem ili uslugama u lovu;
 6. Uništavanje žive prirode, posebno zaštićenih vrsta i onečišćenje ljudskog okoliša;
 7. Grubo ugrožavanje sigurnosti drugih osoba pri rukovanju lovačkim oružijem;
 8. Prodaja ili zamjenjivanje ulovljene divljači;
 9. Grubo narušavanje ugleda Društva ili ugleda lovaca, lovačke etike te nanošenja štete Društvu svojim neodgovornim ponašanjem;
 10. Sustavno neizvršavanje financijskih ili materijalnih obaveza prema Društvu;
 11. Grubo kršenje Zakona o lovstvu glede uporabe nedozvoljenih sredstava i načina lova.

Za teže povrede članskih dužnosti u stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • zabrana lovnih aktivnosti na vrijeme do dvije godine
 • zabrana lovnih aktivnosti do pet godina
 • isključenje iz evidencije lovačkog Društva

        Lakše povrede članskih dužnosti jesu:

 1. Neizvršenje financijske ili materijalne obaveze prema Društvu;
 2. Nedonošenje na ocjenjivanje trofeja ulovljene divljači;
 3. Bezrazložno proganjanje ili uznemiravanje divljači;
 4. Neobavještavanje odgovornih osoba ili tijela Društva o primjećenim nedozvoljenim radnjama koje nisu u skadu sa Zakonom o lovstvu i Programom zaštite divljači u PP Medvednica.

Za lakše povrede u stegovnom postupku mogu se izreći stegovne mjere:

 • ukor
 • javni ukor

 Članak 56.

        Za povredu članske dužnosti i stege može se izreći jedna od stegovnih mjera utvrđenih Pravilnikom o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.  
        Odabir vrste stegovne mjere i njezino trajanje određuje Stegovni sud prema težini stegovne  povrede članske dužnosti  te stupnju odgovornosti člana.

Članak 57.

          Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu podijeti:

 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik Društva

Stegovni postupak provodi se prema Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.

STRUČNA OSOBA ZA PROVEDBU PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI

Članak 58.

         Temeljem  Zakona o lovstvu te Pravilnika o stručnoj službi za provedbu Programa zaštite divljači u Parku prirode Medvednica-Grad Zagreb lovačko Društvo ugovara angažiranje stručne osobe.
          Obaveze, zadaće i odgovornosti stručne osobe proizlaze iz gore navedenih zakonskih odnosno podzakonskih propisa.

ČUVARSKA SLUŽBA

Članak 59.

         Temeljem Zakona o lovstvu i Pravilnika o čuvarskoj službi, lovačko Društvo organizira čuvarsku službu prema uvjetima ovih propisa.
         Obaveze, zadaće te odgovornosti čuvarske službe ili čuvara proizlaze iz gore navedenih zakonskih propisa.

JAVNOST RADA DRUŠTVA

Članak 60.

             Da bi postiglo javnost rada Društvo članovima i predstavnicima javnog priopćavanja omogućuje slobodan pristup informacijama o radu njegovih tijela, prvenstveno na oglasnoj ploči u prostorijama Društva.
            Društvo izvješćuje članstvo o svom radu podnošenjem izvješća svojih tjela, o financijskom poslovanju i druge podatke o svom radu bitne za članstvo.

Članak 61.

           Tijela Društva dužna su odgovoriti na pitanja o svom radu koja im upute članovi i odgovarajuća tijela vlasti.

PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 63.

          Društvo prestaje radom kada se ispuni neka od pretpostavki predviđenih Zakonom.

Članak 64.

          Po prestanku rada Društva sva imovina Društva nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog ili drugog postupka, predaje se članovima Društva.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 65.

         Statut Društva osnovni je akt Društva. Svi ostali opći akti Društva moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.
         Odredbe akta Društva koje su u suprotnosti s odredbama Statuta ne mogu se primjenjivati.
         Prijedlog Statuta utvrđuje Izvršni odbor Društva i upućuje Skupštini na raspravu i usvajanje.

Članak 66.

        Izmjene i dopune Statuta Društva donose se prema postupku za donošenje Statuta. Postupak za izmjenu i dopunu Statuta pokreće Izvršni odbor Društva ili trećina članova Društva.
         Tumačenje pojedinih odredaba Statuta daje Skupština Društva.

Članak 67.

        Ostale opće akte u skladu sa odredbama Statuta Društva donosi Izvršni odbor.
        Društvo za svoj rad koristi slijedeće opće akte:

 1. Pravilnik o lovnom redu,
 2. Pravilnik o obavezama lovaca i korištenju divljači i njezinih dijelova,
 3. Pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.

  Tumačenje pojedinih odredaba pravilnilka daje Izvršni odbor.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

       Ustroj Društva i donošenje općih akata Društva uskladit će se sa odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 69.

       Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva donešen na Skupštini Društva 21.travnja 2001. godine.

Članak 70.

       Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine.

U Zagrebu,   24.svibnja 2013.                                                     P r e d s j e d n i k:
                                                                                                     Branko Radić