• ostale1
  • d01
  • ostale22
  • d09
  • d08

Lovišta

Zajednička lovišta grada Zagreba

Odredbama Zakona o lovstvu (Narodne novine 140/05) uređuje se ospodarenje lovištem i divljači. Gradska skupština Grada Zagreba ustanovila je jedanaest zajedničkih lovišta na području Grada Zagreba.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o ustanovljenju zajedničkih lovišta na 12. sjednici, održanoj 25. rujna 1996. Tom su se odlukom ustanovila zajednička lovišta (u daljnjem tekstu: lovišta) na području Grada Zagreba i lovišta koja se u većem dijelu nalaze na području Grada Zagreba, a u manjem dijelu na području Zagrebačke županije. Odlukom je određena vrsta, naziv i površina lovišta, površina zemljišta koje se nalazi unutar granica lovišta te vrsta i broj divljači koja se prema mogućnostima staništa može uzgajati u lovištu (matični fond).

Ustanovljena su sljedeća lovišta:

R. br.

Naziv lovišta

Površina

Privatno vlasništvo

Državno vlasništvo

Pov. izvan lov.

Šuma i š.zemlj.

Poljopr. zemlj.

Šuma i š.zemlj.

Poljopr. zemlj.

1.

Ježdovec-Stupnik

2082

71

1343

168

39

461

2.

Brezov.-Kup. Kralj.

5372

1560

2673

5

-

1134

3.

Sveta Klara

3217

4

2304

-

167

742

4.

Dragonožec

3174

236

1139

1355

-

444

5.

Žitnjak

2300

136

967

244

60

893

6.

Sesvetski Kraljevec

2759

291

776

600

492

600

7.

Šašinovec

3017

222

2051

125

-

619

8.

Belovar-Moravče

3876

343

1132

1195

214

992

9.

Vugrovec

3076

619

954

189

-

1314

10.

Čučerje

1575

394

771

36

-

374

 

Ukupno

30448

3876

14110

3917

972

7573

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 9. sjednici, održanoj 23. prosinca 1997.

R. br.

Naziv lovišta

Površina

Privatno vlasništvo

Državno vlasništvo

Pov. izvan lov.

Šuma i š.zemlj.

Poljopr. zemlj.

Šuma i š.zemlj.

Poljopr. zemlj.

11.

Horvati

2292

880

691

-

-

721

 

UKUPNO

32740

4756

14801

3917

972

8294


VRSTA I BROJ DIVLJAČI KOJA SE PREMA MOGUĆNOSTIMA STANIŠTA MOŽE UZGAJATI (MATIČNI FOND)

Matični fond glavnih vrsta divljači:

R. br.

Naziv lovišta

Srna obična

Zec obični

Fazan obični

Trčka skrv.

Patka divlja

Prepelica

1.

Ježdovec-Stupnik

34

132

167

97

266

35

2.

Brezov.-Kup. Kralj.

50

156

197

69

60

50

3.

Sveta Klara

-

219

276

161

-

58

4.

Dragonožec

71

101

128

75

-

-

5.

Žitnjak

22

113

192

244

-

-

6.

Ses. Kraljevac

38

120

152

89

-

-

7.

Šašinovec

52

197

249

145

100

52

8.

Belovar-Moravče

60

174

220

90

-

-

9.

Vugrovec

21

69

88

51

-

-

10.

Čučerje

15

44

55

32

-

-

11.

Horvati

27

57

72

42

-

-

 

Ukupno:

390

1382

1796

1095

426

19

Uz tu divljač, u lovištima prirodno prebivaju i druge stalne, sezonske i povremene vrste divljači: jazavac, kuna bjelica i lasica, šljuka bena i kokošica, divlji golubovi i grlice, crna liska, lisica, lasica mala, tvor, ondatra, vrana siva, vrana gačac, čavka zlogodnjača, svraka, šojka kreštalica i divlja svinja, koje se također mogu loviti na način predviđen zakonom.

DAVANJE LOVIŠTA U ZAKUP

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo prije oglašavanja nadmetanja za davanje lovišta u zakup donosi lovno-gospodarsku osnovu. Davanje zajedničkih lovišta u zakup provodi se javnim usmenim nadmetanjem uz obavezno stavljanje na uvid lovno-gospodarske osnove.
Nadmetanje provodi Komisija, koju osniva i njene članove imenuje Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.

Zbog posebnosti lovišta na području Grada Zagreba (velik broj stanovnika, ekološka problematika i zaštita divljači u izvanlovnom području), Komisija za provođenje nadmetanja prava lova pri odabiru najpovoljnijeg lovozakupnika vodila je računa i o ponuđenom programu kojim će se rješavati navedene posebnosti.

S ponuđačem koji je uspio u nadmetanju gradonačelnik Grada Zagreba sklapa ugovor o zakupu lovišta. Ugovorom o zakupu lovišta utvrđuju se prava i obveze lovozakupnika u skladu sa zakonom.

MJERE SPREČAVANJA ŠTETA OD DIVLJAČI

Lovozakupnici koji dobiju u zakup zajednička lovišta dužni su o svom trošku poduzimati mjere za sprečavanje šteta koju divljač može nanijeti ljudima i imovini na zemljištu i vodi koje obuhvaća lovište, sukladno odredbama zakona.

Riječ je o sljedećim mjerama: donošenje godišnjeg plana za podmirivanje i sprečavanje šteta, nabavljanje zaštitnih sredstava, mehaničkih ili kemijskih repelenata, pravodobna i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta na njihov zahtjev (nakon prethodne javne obavijesti) i davanje uputa za njihovu uporabu, osnivanje nasada poljoprivrednih i šumskih kultura za divljač (remiza), gradnja i održavanje lovno-gospodarskih objekata, osim u šumskim sastojinama I. dobnog razreda i u sastojinama u fazi obnove, dopunsko hranjenje divljači, košnja prosjeka i šumskih čistina, držanje brojnog stanja divljači u granicama ekonomski dopuštenog kapaciteta lovišta propisanog lovno-gospodarskom osnovom i poduzimanje uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači.

preuzeto (izvor lsgz.hr): Lovački savez Grada Zagreba